Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

WoordBeeldTrainer.

Jamara rekenen.

Beelddenken.

Verbaal-performaalkloof.

Fixatie disparatie.

Leesmatrix.

leerstijl.

Reflexen.

Coachoverzicht.

Doelgroep.

Onze werkwijze.

Behandeling.

Reacties van ouders.

Prijslijst.

Aanmelding en spreekuur.

Over Cnls.

Contact.

Opleidingen & cursussen.

Webwinkel.

Welkom.
WoordBeeldTrainer.
Jamara rekenen.
Beelddenken.
Verbaal-performaalkloof.
Fixatie disparatie.
Leesmatrix.
leerstijl.
Reflexen.
Coachoverzicht.
Doelgroep.
Onze werkwijze.
Behandeling.
Reacties van ouders.
Prijslijst.
Aanmelding en spreekuur.
Over Cnls.
Contact.
Opleidingen & cursussen.
Webwinkel.

WoordBeeldTrainer

 

De methode is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten:

 

Hoe dan wel spelling oefenen voor leerlingen met spellingproblemen?

Het oefenen van spelling met de computer de beste manier is om de spelling van spellingzwakke leerlingen te verbeteren. Daarbij wordt eerst het hele woord getoond en uitgesproken door de computer. De leerling memoriseert het woord en het woord verdwijnt waarna de leerling het woord typt. Deze aanpak wordt wetenschappelijk onderbouwd door Bos (2004).

Bos (2003) benadrukt ook sterk de effectiviteit van de actieve verwerking van woorden via typen. Voor zeer zwakke leerlingen kan het daarnaast ook nog van wenselijk zijn om de woorden zelf uit te spreken voordat ze getypt worden. De woorden worden eerst uitgesproken door de computer, de leerling zegt ze na en typt ze daarna.

Oefenen met de computer van kleine woordpakketten naar analogie (op elkaar lijkende woorden) geeft de beste resultaten en daarnaast kan het zinvol zijn om deze woorden in korte betekenisvolle zinnen te verwerken en die te oefenen.

In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten al vanaf 2010 gecombineerd tot een unieke spellingmethode.

 

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die nodig zijn om de elementaire spellinghandeling met succes uit te kunnen voeren. Ze kunnen in vier categorieën verdeeld worden:

 

Auditieve vaardigheden:

 

Visuele vaardigheden:

 

Taalvaardigheden:

 

Schrijfvaardigheden:


Binnen het methodisch spellingsonderwijs  is er geen enkele aandacht  voor technieken om de koppeling tussen temporeel en spatieel ordenen tot stand te brengen en in te oefenen. Hierdoor kan een kind geen juist mentaal beeld vormen van een woord om op terug te vallen. Bij gebrek aan dat beeld gebruikt het kind de enige mogelijkheid die nog voorhanden is: schrijven zoals je het hoort. En dat werkt niet in het Nederlands. Juist daardoor gaat het bij een veel kinderen fout. WoordBeeldTrainer leert deze ordenings- en mentale opslagtechnieken als basis eerst aan, het is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren spellen.

 

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) in een neurolinguistische programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.

WoordBeeldTrainer bestaat uit twee onderdelen:

"WoordBeeldTrainer Coach", "WoordBeeldTrainer particulier".

De totale opzet van Woordbeeldtrainer komt tot in detail overeen met de nieuwste wetenschappelijke bevinden door vooraanstaande deskundigen.

 

Persoonlijke noot van Will Missot, de maker van WoordBeeldTrainer:

"Ik zal nooit meer het gezicht vergeten dat de leerkracht opzette toen ik kon mededelen dat Amy (de eerste leerling die ik via WoordBeeldTrainer had begeleid) in twee maanden tijd zeventien maanden vooruit gegaan was met spelling. De vooruitgang was vastgesteld door aan het begin van de trainingsperiode het pi-dictee af te nemen en dit, maar dan de B versie, na acht weken te herhalen. Een dle van 15 (midden groep 4) bleek veranderd in een dle van 32 (begin groep 6)."

 

Voor wie is het programma geschikt?

In principe voor elk kind dat niet kan leren spellen met gebruikmaking van de standaard aanpak via spellingsregels.

De grootte van de spellingsachterstand maakt niets uit, evenmin als de leeftijd.

 

Hoe vaak moet er geoefend worden:

Bovengenoemde resultaten zijn behaald bij kinderen die vijf dagen per week met WoordBeeldTrainer aan de slag zijn gegaan. Elke dag is er minimaal een oefenpakket ingeoefend.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die minder oefenen, om wat voor reden dan ook. Ook deze kinderen boeken een vooruitgang die vaak niet voor mogelijk is gehouden.

 

De werkwijze:

Behalve aan ons centrum kan er ook een beroep gedaan worden op een aantal Woordbeeldtrainer Coaches, verspreid over het land. Deze coaches werken volgens een vast protocol, dat hieronder vermeld staat.

 

 

De resultaten:

We beschrijven hier de resultaten van de eerste kinderen die aan de slag zijn gegaan met WoordBeeldTrainer.

Begin 2010 is er gestart met vier kinderen. Twee daarvan waren als zwaar dyslectisch gediagnosticeerd door de onderwijs adviesdienst en bij de twee andere kinderen waren er vermoedens van dyslexie. Zij waren nog niet getest. Ze werden door school al langere tijd apart begeleid op het gebied van spelling, zonder dat er sprake was van vooruitgang.

 

Bij het eerste kind, een meisje van 10 was in oktober 2010 een spellingsachterstand van een jaar en vier maanden vastgesteld: dle van 17.

In overleg met de school is een behandeltraject uitgezet, waarbij WoordBeeldTrainer in de klas gebruikt zou worden. Thuis zo er ook minimaal drie maal per week mee geoefend worden. Daarnaast werd er een uur remediërende hulp per week aan gericht oefenen, dictee en herhalen via WoordBeeldTrainer ingezet.

Na acht weken heeft de remedial teacher het pi-dictee afgenomen om de dle te bepalen. Die kon worden vastgesteld op 32. Een vooruitgang van anderhalf jaar in twee maanden tijd dus.

 

Het tweede kind betreft een jongetje van acht jaar uit groep 5. Het onderzoek door een neuropsycholoog gaf de diagnose zware dyslexie. Zijn dle voor spelling werd vastgesteld op 5. Daarmee presteerde hij bij de zwakste 1% van zijn leeftijdsgenoten, vergelijkbaar met het gemiddelde niveau van een leerling halverwege groep 3.

Na acht weken WoordBeeldTrainer is de dle vastgesteld op 14. Een vooruitgang van 9 maanden in twee maanden training.

 

Als derde is WoordBeeldTrainer gebruikt bij een jongen van 8 jaar.

Er leefden bij school en ouders het vermoeden van dyslexie, maar hij was nog niet onderzocht.

Voordat met WoordBeeldTrainer gestart werd, is zijn dle voor spelling middels het pi-dictee vastgesteld op 8 maanden. Dat is het niveau van eind groep drie.

Na twee maanden WoordBeeldTrainer staat zijn dle op 20. Er is dus ruim een jaar van de achterstand ingelopen.

 

Als vierde is WoordBeeldTrainer gebruikt door een jongen van 11 jaar. De school had niet getest, omdat ze vonden dat het ook zonder test zonneklaar was dat er sprake was van dyslexie.

Aan het begin van de trainingsperiode is middels het pi-dictee de dle vastgesteld op 24. Een spellingsachterstand van twee jaar dus.

Na twee maanden geoefend te hebben met WoordBeeldTrainer werd een dle vastgesteld van 36. De vooruitgang: meer dan een jaar, in twee maanden .

 

Bestellen WoordBeeldTrainer voor de particulier

 

WoordBeeldTrainerCoach opleiding

 

 

 

 

beeld en geluid lopen niet synchroon
Het woord boom duurt  ongeveer 400 msec..
Na een pauze van 100 msec. zal het volgende woord er achteraan komen. Je komt in de problemen als je auditieve verwerkingssnelheid lager ligt. Je kunt het dan niet bijbenen.
Bij visueel ingestelde kinderen (bijv. beelddenkers) ligt de visuele verwerkingssnelheid vaak veel hoger dan de auditieve verwerkings snelheid. Het gevolg is een synchronisatie probleem dat tot spellingsproblemen kan leiden.
Door te synchroniseren hef je de beperking op. Koppel dit aan de meest optimale manier van oefenen van het visueel ingestelde kind en je kunt de spellingsachterstand inlopen.
het kind kan geen juist mentaal beeld van het woord maken om op te slaan in het geheugen